فروشندگان ویژه

هر فروشنده شیوه مخصوص به خود را دارد. فروش هنر و به عبارت بهتر، علمی است که با مهارت فروشنده می توان میزان توانایی و آگاهی او را از این علم فهمید. فروش خوب، نتیجه وجود یک فروشنده خوب است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.